Đề giảm ứng suất và biến dạng cho vật hàn, khi hàn có thể áp dụng các biện pháp sau: Hàn các vật dày và các loại thép có độ thấm tôi lớn phải nung nóng sơ bộ trước khi hàn. Đồng thời phải giảm bớt cường độ dòng điện hàn hoặc công suất ngọn lửa. Nung nóng sơ bộ trước khi hàn sẽ làm giảm mạnh các ứng suất.